Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Werkingssfeer

Artikel 1.1 Werving & selectie voor indiensttreding, is de opdracht waarbij The Impact Group één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de cliënt selecteert en mondeling of per email bij die cliënt introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo’n opdracht is sprake indien en zodra een door The Impact Group bij de cliënt voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.

Artikel 1.2 Onder introductie wordt mede begrepen elke vorm van onder de aandacht brengen van een kandidaat.

Artikel 1.3 Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door The Impact Group geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als detacheringkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van cliënt en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

Artikel 1.4 Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door The Impact Group aan de cliënt voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie – al of niet na intrekking of beëindiging van de opdracht in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de cliënt of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.Artikel 2 Honorarium

Artikel 2.1 Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt door The Impact Group aan cliënt een honorarium van het bruto jaarsalaris inclusief emolumenten van de kandidaat in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

Artikel 2.2 Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, zoals de door The Impact Group aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek (40u pw) en een vol jaar. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiegeld, een dertiende maand, een gegarandeerde bonus en/of verdere vastgestelde financiële vergoedingen.

Artikel 2.3 Mocht cliënt een kandidaat binnen 12 maanden na de introductie aanstellen, en The Impact Group hiervan niet binnen 14 dagen na tekening van arbeidsovereenkomst op de hoogte stellen, heeft The Impact Group recht op betaling van 45% van het bruto jaarsalaris plus emolumenten of het bedrag van €38.000 euro.Artikel 3 Overige kosten

Artikel 3.1 De cliënt is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan The Impact Group verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen The Impact Group en de cliënt zijn gemaakt.Artikel 4 Informatieplicht

Artikel 4.1 De cliënt is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na en daartoe gedaan verzoek aan The Impact Group de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door The Impact Group geselecteerde kandidaat.

Artikel 4.2 Indien de cliënt niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is The Impact Group gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.Artikel 5 Verantwoordelijkheid

Artikel 5.1 The Impact Group is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de cliënt. Voor de beslissing om met een door The Impact Group geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de cliënt verantwoordelijk.

Artikel 5.2 The Impact Group aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door The Impact Group is aangedragen.

Artikel 5.3 Referenties betreffende kandidaten worden alleen na overleg met The Impact Group en na nadrukkelijke toestemming van de kandidaat getrokken.

Artikel 5.4 De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd een gegeven opdracht in te trekken. De opdrachtgever dient alsdan alle in verband met de opdracht door The Impact Group gemaakte externe kosten integraal, en de door The Impact Group bestede tijd tegen het geldende uurtarief te vergoeden, met als minimum de eventuele aan de opdrachtgever in rekening gebrachte voorschotten.Artikel 6 Geheimhouding

Artikel 6.1 Het is de cliënt niet toegestaan gegevens van een door The Impact Group voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Impact Group aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de cliënt aan The Impact Group een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1000,- per overtreding, onverminderd het recht van The Impact Group om volledige schadevergoeding te vorderen.Artikel 7 Facturering en betaling

Artikel 7.1 Het honorarium bij een werving & selectieopdracht wordt aan de cliënt gefactureerd op of rond de dag van ondertekening contract bij cliënt door de kandidaat.

Artikel 7.2 De betalingstermijn van door The Impact Group verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De cliënt is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens The Impact Group op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de cliënt in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

Artikel 7.3 Indien de cliënt in verzuim is, is hij de wettelijke rente verschuldigd. De cliënt is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de cliënt aan The Impact Group de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.Artikel 8 Garantieregeling

Artikel 8.1 Bij gegrondbevinding van bezwaren tegen prestaties van The Impact Group, heeft The Impact Group de vrije keuze hetzij over te gaan tot het opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel tot terugbetaling van het in rekening gebrachte factuurbedrag voor zover betrekking hebbend op de niet naar behoren verrichte werkzaamheden.

Artikel 8.2 Indien een door The Impact Group bemiddelde kandidaat moet vertrekken of vertrekt bij cliënt zonder geldige reden of dat het geen betrekking heeft op de geschiktheid, de bekwaamheid of het gedrag van de kandidaat zal The Impact Group niet een terugbetalingsregeling hanteren.Artikel 9 Aansprakelijkheid

Artikel 9.1 The Impact Group is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte gevolg schade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade. De overige aansprakelijkheid van The Impact Group voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.Artikel 10 Rechtskeuze en geschillen

Artikel 10.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. De Rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om in het geval van geschillen ten aanzien van deze overeenkomst kennis te nemen.