Privacy statement

The Impact Group gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. In de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is wettelijk geregeld hoe persoonsgegevens verwerkt en gearchiveerd mogen worden.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de gegevens van de volgende partijen: websitebezoekers, geïnteresseerden, sollicitanten, klanten en van onze medewerkers. 

De gegevens van websitebezoekers leggen wij vast via Google Analytics of Bullhorn. We zien hier hoe de website wordt gebruikt. Dit doen wij om de website te verbeteren en om de effectiviteit van onze onlinecampagnes te monitoren.  

Iemand die geïnteresseerd is in informatie over diensten van The Impact Group en dit opvraagt via de website, e-mail of telefoon slaan wij op met zijn persoonsgegevens. Hierbij gaat het om NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens en eventueel een Curriculum vitae (CV). Wij verwerken dit in ons CRM-systeem welke geïntegreerd zit in Bullhorn.

Wanneer iemand klant wordt bij The Impact Group hebben naast de NAW-gegevens en e-mailadressen nog we extra gegevens nodig, omdat we contractuele en administratieve verplichtingen hebben naar elkaar toe. Het gaat om onder andere het KvK-nummer, btw-nummer en overige facturatie gegevens.

Sollicitanten of kandidaten verstreken aan ons persoonlijke gegevens zodat wij kunnen bepalen of zij in procedure gaan voor een openstaande vacature. Het gaat hier om NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, Curriculum vitae (CV), informatie over werkervaring en opleidingen, gegevens over beschikbaarheid, andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de sollicitatieprocedure zoals referenties.

Als je als medewerker bij ons in dienst treedt dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen. De volgende persoonsgegevens leggen wij vast en verwerken wij in het kader van de arbeidsrelatie die werkgever en werknemer aan gaan: BSN-nummer, voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, partner en partnerpensioen, kinderen en zijn/haar/hun gegevens, kenteken van de auto. Daarnaast vragen wij naar nationaliteit, ID-bewijs, stamkaart inclusief loonbelastingverklaring en overige gegevens gerelateerd aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Deze persoonsgegevens zijn door de deze partijen vaak zelf aangeleverd bij The Impact Group. Als The Impact Group van plan is om via een derde persoonsgegevens van de werknemer te verkrijgen, informeert The Impact Group de werknemer daarover aanvullend en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over ras, godsdienst, politieke voorkeuren, gezondheid, strafrechtelijke gegevens en dergelijke worden uitsluitend vastgelegd wanneer er aan wettelijke verplichtingen moet worden voldaan.Doeleinden verwerking

Om de juiste diensten te verlenen is het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. We gebruiken deze gegevens om:

  • Een personeelsdossier of kandidaat dossier op te bouwen van waar uit wij een arbeidsrelatie of bemiddelingsrelatie met je aan kunnen gaan. De gegevens die hierin staan zijn nodig voor administratieve doeleinden zoals contracten en aanbiedingsdocumenten. Daarnaast zullen we de gegevens van kandidaten gebruiken om te beoordelen of de kandidaat geschikt is voor beschikbare vacatures.
  • Een overeenkomst aan te gaan met opdrachtgevers/klanten waar in afspraken worden vastgelegd welke nagekomen en onderhouden dienen worden.
  • Voor het behoeven van persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Waaronder trainingen, opleidingen of ander cursussen.
  • Certificeringen of controles uit te laten voeren en de bedrijfsveiligheid te waarborgen.
  • De wet- en regelgeving, arbeidswetgeving en fiscale verplichtingen na te leven.
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen rondom verzuim en re-integratie, belastingbetaling, juiste salarisbetaling, verplichten deelname bedrijfstakpensioenfonds of de aanvraag van uitkeringen.
  • Het verstrekken van toegang tot terreinen, gebouwen en ruimtes van The Impact Group.Bewaartermijn

Voor wat betreft het dossier van de werknemer, er geldt dat The Impact Group dit dossier op advies van de AVG, tot 24 maanden na het einde van uw arbeidsovereenkomst bewaart. Bepaalde persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard, bijvoorbeeld in het geval van claims, audits en juridische/fiscale verplichtingen.

Salarisadministratie gerelateerde gegevens die fiscaal van belang zijn worden door The Impact Group, conform de wettelijke bewaartermijn, tot 7 jaar na uitdiensttreding bewaard.

Een kopie van het legitimatiebewijs en de loonbelastingverklaringen worden, conform de Wet op loonbelasting 1964, tot 5 jaar na einde arbeidsovereenkomst bewaard.

Wanneer een sollicitant niet past bij de vacature(s) of niet door de procedure heen komt worden zijn/haar gegevens 28 dagen bewaard. Er wordt altijd een toestemmingsmail gestuurd waarin de betreffende persoon kan aangeven dat we zijn/haar gegevens voor 12 maanden mogen bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures.

Voor het bewaren van andere persoonsgegevens gelden geen vooraf wettelijke of intern vastgestelde termijnen. The Impact Group bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Zodra de persoonsgegevens niet meer relevant zijn voor de genoemde doelen worden de gegevens verwijderd.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@impactgroup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Delen van persoonsgegevens met derden

The Impact Group B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Impact Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Beveiliging van persoonsgegevens

The Impact Group B.V. heeft passende maatregelen genomen voor de beveiliging van de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens op basis van de beschikbare techniek en de verwerkingsdoeleinden (conform AVG, artikel 5 en 32).

Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. De persoonsgegevens die The Impact Group beheerd of eerdergenoemde derden beheren, zijn alleen toegankelijk via bepaalde software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die persoonsgegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot persoonsgegevens is beperkt.

The Impact Group B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@impactgroup.nl.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Impact Group B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Impact Group B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Impact Group B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@impactgroup.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.Klachten

Het kan zijn dat, ondanks de zorgvuldige aanpak van The Impact Group, iemand een klacht heeft over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt wordt en/of werkgever met de rechten omgaat. Hij of zij kan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn te vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl